Follow

Kolejny dzień pracy nad podręcznikiem dla ZPE.gov.pl - dzisiaj na tapecie moduł turtle....

· · Web · 1 · 0 · 3

@abix_edukacja "informatyka" w szkole podstawowej to dno i kupa radioaktywnych odpadów. Bardziej szkodzi niż pomaga.

Zaorać. Nie naprawiać.

@abix_edukacja micro$hit płaci zbyt dużo, żeby GNU czy prawdziwa nauka wykorzystania komputera do rozwiązywania podstawowych problemów logicznych weszła do szkół podstawowych

@smigol wiem... Lecz mimo to od kilku lat walczę z tym....

@smigol @abix_edukacja

Zapytaj się takiego nauczyciela jak podzielić plik na 10 części to zacznie szukać "narzędzia" online 😑

@smigol to niestety w większości przypadków problem z nauczycielami... Ale to nie jest łatwe do poprawy.

@smigol
Mnie informatyka w szkole podstawowej i gimnazjum "przekonała", że IT to dziwaczne nudziarstwo, z którym na pewno wtedy nie chciałam mieć nic wspólnego... Tak dopiero w połowie studiów (kompletnie inny, niezwiązany kierunek) zaczęłam korzystać z komputerów z jakimkolwiek zrozumieniem i po ich zakończeniu faktycznie próbowałam, z własnej woli, jakoś poszerzyć swoją wiedzę. Potwierdzam, że w szkole niczego mnie w tych kwestiach nie nauczyli :/
@abix_edukacja

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!