Follow

Konferencja Informatyka w Edukacji. @rysiek - pamiętasz tego Pana? Tak, tak.. prof. Sysło - po pewnym czasie całkiem sensownie się z nim dogaduję.

· · Web · 1 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!