Follow

Weekend w Gdyni z żoną... Reset i ładowanie akumulatora

@abix_edukacja o, jak w Gdyni, to za parę dni macie Opener Festiwal!

@nomadbynature niestety już w domu jesteśmy, ale co tam, kto bogatemu zabroni.... ponieważ wg wiceministra edukacji zarabiam ok. 11K... co przecież weekend nad morzem to jak waciki ;-) Na szczęście w szkole uczę dlatego, że lubię, a zarabiam gdzie indziej.

@abix_edukacja nie wiem, co tam minister wymyśla, warto go w ogóle słuchać? 😆
Najważniejsze, że weekend udany, fajny deser i kawiarnia z widokiem!

@nomadbynature W dupie mam ministra... robię swoje i staram się uczyć młodzież ;-)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!