Follow

Od dzisiaj jestem w Towarzystwo Informatyczne. . @rysiek - pamiętasz, jak chciałeś naszą Izbę tworzyć? Nadal nie znam firm wdrażających OpenSource....

· · Web · 1 · 1 · 2

@abix_edukacja gratulacje!

A firm jest pewnie całkiem sporo. LibreOffice sam się nie wdraża.

@rysiek Ale sam wiesz... jak to u nas w PL jest.. było i niewiele się zmieniło.

@abix_edukacja no cóż. Ja swoje odbębniłem próbując coś zmieniać. W Niemczech jakoś sektor FLOSS jest całkiem mocny.

@rysiek ja po trochu staram się przemycać FLOSS do edukacji... W mojej ostatniej książce robię porównanie wydajności... Linux vs Windows...

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!