@Kajtek_Moz Cieszę się... mam nadzieję, że to da Wam do myślenia.

@abix_edukacja artykuł daje do myślenia, warto było przeczytać :)) Julia Siuta 3fp 9(?)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!