@abix_edukacja@101010.pl

Nie zapoznałem się z 4-tą pozycją na tej liście ale przypuszczam, że jest to dobry podręcznik i gratuluję. "Python rządzi" ale nie w fedi. Marzy mi się platforma oparta na frameworku py4web i aplikacjach (mikroblog, blog, forum itd.) wykorzystujących protokoły federacyjne. Co o tym myślisz?
Follow

@fediverse no cóż,. Dopiero 2 tygodnie w sprzedaży więc wszystko przed tobą. Nowa platforma.. nie widzę sensu i nie widzę community. A sam nie mam czasu... Ale dzięki za dobre słowa.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!