Follow

I znowu mogę się pochwalić - tym razem jako członek zarządu Sekcji informatyki szkolnej przy PTI.

sis.pti.org.pl/profile/adam_ju

· · Web · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!