Follow

Wszystkich moich znajomych zapraszam 10 września na Warszawskie Targi Książki - namiot 6F.

· · Web · 1 · 0 · 3
@abix_edukacja@101010.pl
Niestety nie mieszkam w Warszawie i 10 września mnie tam nie będzie, ale gratuluję wydania tego podręcznika.
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!