Tak czytam artykuły, posty, komentarze z ostatnich dni i zastanawia mnie jedno:
Czy patriotyzm dziś jest liczony przez ilość odpalonych rac (i ew. rzuconych w przeciwnika)? 🤔

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!