Follow

.... Ciągle mnie atakują ci "hakerzy"... no to ja patrzę, co mi tam podrzucają. Jeśli w taki sposób atakują, to może za 15 lat im się uda... Zdecydowanie nie jestem jak minister Dworczyk.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!