Follow

Razem z Barbara Halska i Marek Grzywna, przy współpracy z EDUSense S.A. i Katarzyna Czarnecka, zapraszam na Life Webinar fb.me/e/1ENtnbRjh - opowiemy, jak możecie używać czegoś fantastycznego, czyli świetne rozkłady materiału i moc inspiracji i pomysłów. Bądźcie z nami! Na YT nagranie udostępnimy po webinarze, więc będzie można zobaczyć.

· · Web · 1 · 0 · 0
@abix_edukacja Czekam kiedy takie projekty będą transmitować swoje webinary na otwartych platformach, a w zamkniętych korpomediach będą co najwyżej linki do tych pierwszych.

@miklo Niezły pomysł! Zapodaj mi tu jakąś proszę, co accepts an RTMP stream. Wtedy też tam zrobię Stream.

@abix_edukacja już chyba napisałeś że założyłeś sobie konto na peertube , które właśnie od niedawna pozwala stream'ować przez RTMP: docs.joinpeertube.org/use-crea…

@miklo Tak, znalazłem chwilę to sobie wyszukałem i stwierdziłem, że zrobię...

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!