Follow

Tylko dla znajomych. Poszukuję 3 osoby (młodzież 17-23 lata), chętnych (płeć nieważna) do zrobienia projektu w Python: ChatBot do sieci Matrix. Ja dam swój czas i wskażę materiały (w języku angielskim) i będę nadzorował pracę zespołu na GitHub. Zrobię też kilka spotkań online i wytłumaczę pewne elementy. W zamian potrzebuję chętnych lub chętne i trochę pracy nad kodem i testowaniem. I trzeba będzie nagrać dwa filmiki reklamowe do tego projektu.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!