Witam, od dziś będę przesiadywał tu trochę więcej więc czujcie się wolni do zaobserwowania mnie. Dodatkowo zobowiązuję się do prowadzenia promastodonowskiej krucjaty na twiterze. Pozdro z fartem

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!