@xaphanpl jak można używać jednego konta do innych instancji? Trzeba zrobić migracje?

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!