Follow

Gdzie w sieci można jeszcze założyć stronę internetową wolną od opłat, ale z domeną przez siebie wymyśloną a nie narzuconą? Szkoda, że tutaj nie można osadzać </>

· · Web · 1 · 0 · 0

@PrzybornikPLTL
Możesz na GitHub hostować z domeną .github.io lub własną podpiąć.
Na darmową domenę nie liczyłbym, bo trzeba brać pod uwagę że to jest przynajmniej koszt utrzymania infrastruktury przez ICANN, a bycie właścicielem domeny jest uregulowane prawnie, co też kosztuje.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!