Część. Właśnie utworzyłem grupę na Telegramie dla udostępniania niewygodnych linków między portalami społecznościowymi.
Mam konta na co najmniej 7 portalach i na każdym wklejam właśnie ten link. Jeśli masz ważny post wklej link do niego na tej grupie.
t.me/przybornikpltl/2

Show more
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!