Prędkość, z jaką na nowym mieszkaniu przybywa nam technicznego szpeju jest porażająca.
Czy ktoś ma do oddania zasilacz do HP DeskJet 1050A (jak na zdjęciu)? Znalazłem ją pod śmietnikiem, jest szansa, że komuś zasilacz zdechł...

· · Web · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!