Więcej praworządności to większa zamożność. Nawet 12 tys. zł na pracownika [ROZMOWA]

Gdyby Polska utrzymała historyczny szczyt poziomu praworządności z roku 2010, dla przeciętnego pracownika oznaczałoby to ok. 12 tys. zł więcej

oko.press/praworzadnosc-a-gosp
Czyli jakby było praworządnie, to na mnie przypadałoby o 12 tysięcy PLNów więcej - na koncie u kapitalisty. Dobrze rozumiem?

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!