Szukam zainteresowanych do wspólnego ekperymentowania ze stawianiem jako lokalnej platformy społecznościowej. Najchętniej

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!