Z okazji moich urodzin Kanako pojechała do Castoramy kupić 3 metry kabla dwużyłowego i dwie wtyczki (naprawiamy i instalujemy rzeczy w domu).
Telefon:
K.: "Petros, powiedziałam panu, że dwie wtyczki, ale pan pyta, jakie gniazdo. Dam panu telefon".

Ja: "Dzień dobry, jakie jest pytanie?"

Pan: "Czy to mają być dwie wtyczki, czy wtyczka i gniazdo?"

Ja: "Dwie wtyczki, jak Pan usłyszał."

Pan: "A, ok."

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!