Szokujace mainstream słowa i skojarzenia. Aborcja, homoerotyka, kwestionowanie porządku społecznego. 

youtube.com/watch?v=Ym0vsjymaX

Super, zaiste.
A zaraz potem łbem w ścianę: Ale w ogóle, po co prezydent?

· · Web · 1 · 0 · 1

Szokujace mainstream słowa i skojarzenia. Aborcja, homoerotyka, kwestionowanie porządku społecznego. 

@PraDziaders brzmi dobrze! brakuje u nas piosenki ^^

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!