Follow

Już trwa odpust w akompaniamencie świńskiego pokwikiwania. Politycy spięli pośladki i próbują dopchać się do unijnego, sutego koryta. To koryto nosi nazwę „Parlament Europejski”. Wybory się zbliżają a ciśnienie rośnie.

panoptikum.media/wybory-do-par

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!