Follow

Fajny ten Mastodon. Chyba się przyzwyczaję. Dzień dobry.

· · Web · 9 · 2 · 10

@Ninja Fajny fajny, lepszy niż twitter,łatwiej śledzić ludzi i jednocześnie to co się dzieje wokół.

@Ninja

Po roku używania stwierdzam że idea super, wykonanie super, społeczność super...

Tylko jak to w social mediach łatwo wpaść w nawyk. 😁

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!