Tak, to jest to. Ośmiobitowe mmo. Emocje jak na grzybach 💪😆 chłopaki gonią aż miło..

Fajny ten Mastodon. Chyba się przyzwyczaję. Dzień dobry.

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!