Nareszcie doczekałem się pierwszych zbiorów jednej z najbardziej kapryśnej odmiany pomidora - bawole serce! Na zdjęciu również moja pierwsza papryka :)

@nomadbynature o nie nie, ja jestem wrogiem cukru :D

Rozumiem, że to na podniesienie wartości pomidora?

@arek wrogiem, nie wrogiem, raz można spróbować.
Koleżanka w Chinach zaserwowała mi kiedyś pomidory, myślałam, że są posolone, nie przyszło mi nawet do głowy, że są posypane cukrem. Smak mnie bardzo zaskoczył 😄

@nomadbynature @arek zawsze szczypta cukru do sosu pomidorowego leci, podkręca smak!

@arkd w sumie! Do keczupu też dodawany jest cukier 😊 @arek

Follow

@nomadbynature @arkd @arek a czasem w keczupie, do cukru dodawane są pomidory

· · Web · 0 · 1 · 3
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!