Follow

Stallman opowiada o tym, że oprogramowanie u zarania było wolne, a on miał szczęście doświadczyć życia w wolności, dlatego postanowił, że poświęci swoje wysiłki na utworzenie społeczności wolnego oprogramowania.
youtu.be/kofR2ZKYXm8

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!