Follow

Stallman wyjaśnia, dlaczego wolność oprogramowania i komercja nie są w konflikcie oraz dlaczego używanie wolnego oprogramowania w firmie czy w domu jest w porządku. „Możesz sprzedawać kopie, masz prawo do sprzedawania kopii” - każdy z nas może rozwijać wolne oprogramowanie, za pieniądze lub zarabiać na jego używaniu (na przykład w firmie) i nie ma w tym NIC złego.
youtu.be/0D2CsupDl4I

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!