Follow

Czas na pierwszy post na tym medium 😀

Doktor Richard Stallman mówi o zasadniczej różnicy między wolnym oraz niewolnym oprogramowaniem, podaje także definicje wolnego oprogramowania.
youtu.be/kw2nwNCR3BM

· · Web · 1 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!