Jutro rano może wszystko jebnąć. 😉
Będzie update do Mastodona 3.0.1
Ale spokojnie: mamy praktykę w zmartwychwstawaniu. 😂

Follow

@xaphanpl mam nadzieję, że bugi też ustąpią xD

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!