Pinned toot

Wypada się przedstawić.

Mastodona używam od dwóch miesięcy, ale wciąż szukam społeczności dla siebie. Jestem zainteresowany głównie grami fabularnymi ( ), wszystkimi językami naraz ( ) i w nieokreślony sposób prawem.
Biorę też udział w projekcie

Są tu jacyś gracze?

Wypada się przedstawić.

Mastodona używam od dwóch miesięcy, ale wciąż szukam społeczności dla siebie. Jestem zainteresowany głównie grami fabularnymi ( ), wszystkimi językami naraz ( ) i w nieokreślony sposób prawem.
Biorę też udział w projekcie

Są tu jacyś gracze?

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!