Follow

Jedyny słuszny podział Marcina Piławy. (jest do tego dokument PDF wyjaśniajaćy, ale nie dodaję tutaj)

· · Web · 3 · 0 · 1

@JaZOsobna Nie mieszczą się tutaj choćby różnice wewnątrz anarchizmu, nie rozróżnisz akapu i (innych?) anarchizmów, generalnie typowy dwuosiowy podział, dla mnie beda

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!