Follow

"Oczekuje się, że pierwsze aplikacje zgodne z systemem Matrix przeznaczone dla świadczeniobiorców niemieckiej służby zdrowia będą dostępne w drugim kwartale 2022 roku. Służba zdrowia staje się coraz bardziej nowoczesna."
乁(♥ ʖ̯♥)ㄏ
teamquest.pl/blog/2252_niemcow

· · Web · 1 · 0 · 0

@JaZOsobna jak tak jedziemy to tajne służby też używaja matrixa, tylko oczywiście na własnych serwerach i klientach.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!