Follow

Korwin jest irytujący z tym swoim zmyślaniem na zasadzie "wydaje mi się".
We wczorajszym live wygadywał, że "mRNA to skrót od modyfikacja RNA".

W rzeczywistości to "messenger RNA".

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!