Follow

Pytanie techniczne:
Czy ja mam coś nie tak?:
Jak daję gwiazdkę, to czasami wyświetla się popup gdzie trzeba wpisać swój username i dopiero wtedy się doda ta gwiazdka.
Tak jest jak przerzuci na inną instancję ale na 101010.pl czasem też.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!