Follow

Mastodon powinien zainwestować teraz w publiczne filtry.
Chodzi o niezależne publiczne filtry.
Wyobrażam sobie to tak:
* Każdy użytkownik używa dowolnego filtru, przygotowanego przez dowolny niezależny twór.
* Filtr wybierasz z ogólnej listy filtrów, żaden filtr nie może być faworyzowany i są wszystkie widoczne i dostępne do wybrania na każdej instancji mastodona.
* W każdej chwili możesz włączyć lub wyłączyć dowolny filtr.
* Filtry powinny być prostsze do zrobienia, niż instancja mastodona, powinny być niezależnymi od instancji tworami.
* Filtry powinny być zarówno:
* pozytywne
* jak i negatywne,
* takie prefiltry(czyli przepuszcza zatwierdzone)
* jaki i postfiltry(ukrywa po oznaczeniu),
* powinny być rodzajem oznaczenia postów
* i profili.
* Do tego Filtry na instancje, np. widzę wszystko z jakiejś instancji tematycznej albo blokuję wszystko z jakiejś instancji.

Użytkownik powinien móc miksować filtry ale też używać ich częściowo, np.:
* biorę czarną listę profili z filtru X
* ale już filtru postów z filtru X nie biorę
* i dodaję filtr słownikowy z filtru Y).
Można by łatwo porównywać filtry - co gdzie jest filtrowane, czy filtry są aktualizowane itd.

Można by zrobić wsparcie dla twórców filtrów, bo teoretycznie one wyręczają cię od roboty.

Aktualnie:
* Strona główna to osobisty filtr pozytywny profili,
* Lokalne to filtr pozytywny instancji,
* Globalne to brak filtru+filtry osobiste na słowa czy język które są w ustawieniach,
* Listy to pozytywne filtry profili.

Ale potrzeba całych katalogów różnego rodzaju filtrów i miksowania ich.

To by spowodowało że z jednej strony jest swoboda bo nie ma przymusowej cenzury ani jednego centralnego cenzora a z drugiej jest konkurencja jakości filtrów bo będzie można je cały czas porównywać i w każdej chwili kompletnie bez wysiłku z dowolnego filtru zrezygnować.

To wszystko najlepiej ująć w standardzie.

· · Web · 2 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!