Follow

Denerwuje mnie, jak prognozy pogody (takie z prezenterem/prezenterką) wartościują pogodę i jako "ładną" zawsze określają pogodę słoneczną i wysoką temperaturę.
Powinna być jakaś prognoza dla osób heliosceptycznych, w której jako "ładną pogodę" by określano zachmurzone niebo i temperaturę pokojową.

· · Web · 1 · 6 · 8

@Ganderonus Przypomina mi to zajęcia z przekładu poezji, gdzie mieliśmy przykład wiersza, w którym słowa "ożywcze słońce" zostały na jeden z języków afrykańskich przeniesione jako "ożywczy deszcz", bo w ich kulturze słońce kojarzyło się raczej z tym, co wyniszcza. Kwestia perspektywy, popieram!

Dość rain-shamingu!

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!