Follow

Jak widać przepisy, których zrozumienie wymaga tytułu profesora i 200 lat doświadczenia to problem stary jak świat

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!