Follow

Jeszcze ze 2 lata potrzyma.
Pat i Mat byliby dumni 😅

PS. Tak, nie zastanowiłem się i wywiercilem najpierw otwory po złej stronie czopu.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!