@m4sk1n Czyli co? Na całym świecie króluje wyszukiwarka Google i tylko język ojczysty trzeba zmieniać? Chodzi mi o język w których chce się wypozycjonować frazę.

Po przeczytaniu tego co jest zawarte tutaj: foxstrategy.pl/pozycjonowanie- ma wrażenie, że pozycjonowanie na Niemcy niczym szczególnym nie różni się od tego, które ma miejsce w Polsce. Czy to prawda? Czy ktoś to ogarnia?

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!