Follow

Prąd z Maroka popłynie najdłuższym kablem podmorskim do UK.

"Moc instalacji słonecznych mających powstać w Maroku – dokładniej w jego południowo-zachodniej części mniej więcej na wysokości Wysp Kanaryjskich – ma sięgnąć 7 GW. Dodatkowe 3,5 GW mocy mają mieć turbiny wiatrowe. Instalację będzie uzupełniał potężny magazyn energii 20 GWh/5GW".

portaltechnologiczny.pl/2022/0

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!