Follow

Rola kremlowskiej propagandy w kreowaniu nastrojów antyuchodźczych w Polsce.

"Niestety efekty akcji propagandowej kierowanej przeciwko cudzoziemcom przyniosła swój skutek w postaci narastającej fali hejtu w sieci oraz rzeczywistych aktów przemocy. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy nie rozpowszechniali plotek i niezweryfikowanych informacji, ponieważ stajemy się w ten sposób mimowolnie narzędziem w akcji dezinformacyjnej".

fakenews.pl/spoleczenstwo/rola

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!