Follow

Sekurak odpala darmowe szkolenie dla każdego z zakresu ochrony tożsamości, OSINTu i analizowania fake newsów.

Agenda:
- Wyszukiwanie informacji na podstawie zdjęć i filmów (OSINT)
- Wyszukiwanie informacji o osobach (OSINT)
- Podstawy zachowania anonimowości i bezpiecznej pracy w Internecie (OPSEC)
- Usuwanie swoich danych z Internetu (OPSEC)
- Podstawy analizy dezinformacji
- Liczne case studies

sekurak.pl/bezplatne-szkolenie

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!