Żeby odkręcić słoik trzeba najpierw popukać o podłogę albo biurko a potem się łatwo odkręca.

Przetestowane z kałamarzem Hero

Follow

@smigol Nie, trzeba mocno walnąć ręką od spodu słoika.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!