Mieszanka kwiatów polnych i ogrodowych na balkonie się sprawdza. Zawsze cośtam kwitnie i poprawia humor

Follow

@kuba Chyba sam sobie coś takiego sprawię.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!