Tak teraz, przygotowując się do wyjścia i nakładając na twarz krem 30+, zacząłem się zastanawiać nad jednym: zakola to jeszcze twarz, czy od tego obszaru jest już inny krem? 🤔

Follow

@xaphanpl To już jest chyba skóra głowy więc ja bym nakładał szampon ;)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!