Follow

Sadzając Sterczewskiego w pierwszym rzędzie w czasie debaty o stanie wyjątkowym na granicy, Platforma wzbiła się na wyższy poziom samozaorania.

@Dobromir_Sosnierz eh, Panie Pośle, skąd oni mają tyle siły debatować o pierdołach i wymyślać kolejne sposoby na utrudnianie życia?

@Dobromir_Sosnierz mógłby biegać i było by smieszniej. Dobrze, że kazali mu siedzieć

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!