Follow

Lewica (oprócz posłów Rozenka i Senyszyn) nie poparła likwidacji sejmowej zamrażarki (poprawka wprowadzająca obowiązek przejścia do 1. czytania dla wszystkich złożonych projektów). @PolaMatysiak dlaczego ? :(

@Dobromir_Sosnierz @polamatysiak Ponieważ chcą, by ich #UstawaRatunkowa nie weszła do porządku obrad i by piekło kobiet wciąż trwało. Haniebne.

@Dobromir_Sosnierz @PolaMatysiak
Panie pośle. Doszukuje się Pan logiki tam gdzie jej nie uświadczysz.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!