Follow

Odczłowieczanie zwierząt jako przejaw faszyzmu, tego jeszcze nie grali...

😂

· · Web · 2 · 1 · 3

@Dobromir_Sosnierz Został Pan Śledziem. Wszedłem na Pana profil a tam przycisk "Śledź" no to kliknąłem.
Pozdrawiam :)

@kermitx @Dobromir_Sosnierz zapewne zaczniesz zaraz śledzikować, pić bimber i jeść bliny.

Zostałeś ostrzeżony

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!