Follow

Cały Sejm z wyjątkiem 4 posłów poparł właśnie dodatkowe odpłatne egzaminy dla maszynistów, narzekając jednocześnie, że... mamy za mało maszynistów ! Na pewno dodatkowe 750 zł za egzamin zachęci nowych kandydatów. Wśród popierających ten pomysł — rzekoma przyjaciółka kolei @polamatysiak.

· · Web · 2 · 4 · 7

@Dobromir_Sosnierz nie mógł Pan jej w domu poprosić, żeby zagłosowała inaczej?

@polamatysiak

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!