Follow

Keidy zaczynałem głosować przeciw Wiąckowi, niektórzy mieli pretensje, że nie poparłem jedynego antypisowskiego kandydata, który miał szanse utrzeć nosa Kaczorowi. Dzisiaj głosowałem tak samo — ale już przeciwko pisowskiemu kandydatowi, popieranemu przez całą bandę czworga. :)))

· · Web · 0 · 1 · 6
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!